JELgs 2 - 0 BFCDfb

VENgs 2 - 0 TUKfb

SPAgs 1 - 2 RGFCfb

VAMgs 2 - 2 RFSfb

FKPgs 1 - 0 NOVPfb

FKNKgs 1 - 2 FKMfb

NEFTgs 1 - 1 KABfb

NKCgs 2 - 0 BRVfb

FCKgs 1 - 3 NDMfb

NKOLgs 3 - 2 NKDfb

TJKLgs 3 - 1 JKTTfb

NKFCgs 2 - 1 FCNTfb

OLMgs 3 - 2 AUCfb

İJTgs 1 - 1 BGUfb

TECgs 0 - 5 LDUQfb

DELFgs 23:30 UCAfb

TUZCgs 2 - 1 FKSTfb

NKSBgs 2 - 1 MBKfb

FKBGgs 1 - 2 KAZLfb

FDZVgs 3 - 2 PANfb

SÜDgs 7 - 1 RITfb

OKZHgs 3 - 3 KAIfb

ASTgs 3 - 0 ZHEfb

MASgs 0 - 1 TMZSfb

TVOgs 0 - 2 VİKfb

NSIgs 4 - 1 SKAfb

IFgs 1 - 1 EBfb

MUNgs 3 - 0 SACfb

GFCgs 2 - 1 CXEfb

CDSNgs 2 - 1 DEAfb

CATgs 0 - 4 TNSfb

HAVgs 1 - 4 CONfb

BLAgs 1 - 2 FKVZfb

FKVgs 2 - 2 FKDPfb

SLBRgs 1 - 2 PARfb

MFKgs 1 - 2 STKfb

EZAgs 4 - 3 EGOfb

ALBgs 0 - 0 LIVfb

PİSgs 1 - 1 USACfb

OLBgs 0 - 1 USCPfb

PIAgs 0 - 2 GROfb

CRgs 0 - 0 APPfb

ACRSgs 2 - 3 CMfb

FCPVgs 1 - 0 NOVfb

LUCgs 3 - 3 USPfb

ASGgs 0 - 2 MODfb

USTgs 0 - 1 MATfb

FSSgs 2 - 1 AREfb

PADgs 0 - 1 İMOfb

FRMgs 0 - 1 MFCfb

USDVgs 1 - 1 CESfb

RVNgs 1 - 2 FCSfb

PERgs 2 - 2 AJFfb

CATgs 1 - 1 PAGfb

SSTCgs 2 - 0 PALfb

JSgs 1 - 2 SSMfb

POT gs 2 - 1 CZfb

AVEgs 0 - 0 TURfb

VIFgs 2 - 3 BARfb

TERgs 0 - 0 VITCfb

THİgs 1 - 0 AFFfb

HOLgs 4 - 1 SFBOfb

ABgs 0 - 0 HIKfb

GYIgs 2 - 0 VASfb

SZEgs 1 - 2 NYSfb

BDRgs 1 - 0 SORfb

BFCSgs 1 - 2 RFCfb

SZGDgs 2 - 1 DEACfb

SZLgs 1 - 0 AJKfb

BEKgs 1 - 3 KZNfb

SHAgs 1 - 2 DRGfb

ADM(A)gs 0 - 0 SVLfb

WAC IIgs 1 - 1 SCDfb

KLUgs 7 - 0 HJSfb

OLSgs 2 - 1 GBKfb

ROPSgs 1 - 0 VIFKfb

JBKgs 0 - 2 JSHfb

BVB(A)gs 1 - 1 BSCfb

BFCDgs 2 - 2 ORfb

FCLLgs 1 - 1 ECfb

BA07gs 3 - 1 BİSfb

FSVUFgs 1 - 3 ALTfb

HER(A)gs 1 - 0 CFCfb

GDFCgs 4 - 1 MPZfb

LDAgs 2 - 0 CSHfb

CSCgs 2 - 1 DSfb

JCSRCgs 0 - 0 SSJfb

SBHgs 3 - 2 MLCfb

UNCVgs 6 - 1 UHBRfb

FCVMgs 5 - 3 MSAfb

SİGgs 0 - 0 MFKVfb

PMOTgs 1 - 0 CDCfb

DEVAgs 1 - 0 MGLLfb

CDSgs 1 - 2 USFLfb

MELgs 1 - 0 NUBfb

SMFCgs 1 - 2 SHAfb

ISPEgs 3 - 1 RUFCfb

YAUgs 4 - 2 AUNfb

ÇRZgs 1 - 1 ALNYfb

SVSgs 0 - 0 MKEfb

KONgs 4 - 1 BJKfb

GSgs 0 - 0 FBfb

SUTDgs 0 - 1 LUFCfb

TOTgs 1 - 1 NUFCfb

MCFCgs 2 - 5 LEICfb

WHUgs 4 - 0 WOLfb

OSAgs 1 - 3 LEVfb

EİBgs 1 - 2 ATHfb

ATLgs 6 - 1 GRAfb

CADgs 1 - 3 SEVfb

VİDgs 1 - 1 CELfb

FCBgs 4 - 0 VLLfb

HOFgs 4 - 1 FCBfb

FBgs 1 - 1 WOLfb

SPEgs 1 - 4 SASfb

VERgs 1 - 0 UDIfb

CROgs 0 - 2 ACMfb

NAPgs 6 - 0 GENfb

ROM gs 2 - 2 JUVfb

BRDXgs 0 - 0 OGCNfb

ASMgs 3 - 2 STRSfb

NOLgs 1 - 1 RCLfb

DJNgs 2 - 2 MHSCfb

ANGgs 3 - 2 SBfb

LORgs 1 - 1 OLfb

SRgs 0 - 2 PSGfb

SLgs 2 - 2 SVZWfb

RSCAgs 1 - 1 ASEfb

CBKVgs 2 - 1 CERfb

EXMgs 1 - 1 RCSCfb

BNDgs 2 - 2 SAMSfb

ANKSgs 1 - 3 ADSfb

ALTgs 6 - 0 ESKfb

BRISgs 2 - 0 SWFCfb

BOURgs 1 - 0 NORfb

LINgs 2 - 0 CAFCfb

CRMgs 0 - 2 CITfb

RGGgs 1 - 2 PSAfb

FCNgs 1 - 0 SVSfb

KSCgs 0 - 1 VFLBfb

STPgs 4 - 2 FCHfb

FEYgs 4 - 2 ADOfb

FCUgs 3 - 1 RKCfb

HERgs 1 - 1 PSVfb

EMMgs 1 - 1 WILfb

DEGRgs 2 - 0 NECfb

VOLgs 0 - 0 GOAEfb

AGFgs 4 - 2 OBfb

SDRgs 3 - 1 AABfb

BIFgs 2 - 1 ACHfb

VBgs 2 - 2 FCKfb

KBKgs 1 - 1 SKBfb

SJFgs 2 - 0 IKSfb

MIFgs 1 - 2 VFKfb

AFKgs 1 - 2 RBKfb

FKHgs 4 - 4 ODDfb

FKBGgs 2 - 0 VIFfb

FFFgs 1 - 3 HAMfb

MFFgs 3 - 0 BKHfb

HIFgs 0 - 1 ÖFKfb

DIFgs 1 - 2 IFKNfb

IFEgs 0 - 0 IFKG fb

GIFSgs 2 - 1 TFFfb

FARgs 0 - 1 CDNfb

GVFCgs 1 - 0 PSCfb

FCPFgs 0 - 2 SCPfb

RAFCgs 0 - 0 VGSCfb

MOTgs 1 - 5 RANfb

CELgs 3 - 0 HIBSfb

ROSCgs 0 - 3 ABEfb

ARSgs 2 - 3 ROSfb

FCTG gs 2 - 0 USOfb

CSKAgs 0 - 1 FCLMfb

ROTgs 1 - 3 FCRKfb

IFKgs 0 - 2 KUPSfb

İLVgs 4 - 0 TPSfb

HONgs 1 - 2 HAKfb

VEGgs 2 - 3 CERfb

SAGgs 3 - 0 FCTfb

KASHgs 0 - 2 OTRfb

SANFgs 1 - 2 GAMfb

SHONgs 0 - 1 KAWfb

KSHWgs 1 - 3 YFMfb

SCIgs 1 - 1 SPFCfb

CAPgs 1 - 0 ECBfb

CAMgs 3 - 1 GREfb

CRVGgs 1 - 1 CABfb

PALgs 0 - 0 CRFfb

BDPgs 1 - 1 PARfb

FCVgs 0 - 1 FCSGfb

FCLgs 2 - 2 FCLSfb

SFCgs 1 - 0 FCBfb

FAKgs 2 - 2 ADMfb

HBgs 1 - 1 SGfb

LASKgs 3 - 1 WACfb

SKR(A)gs 2 - 3 FACfb

FINgs 1 - 1 CORfb

DUNgs 0 - 4 SRFCfb

KRgs 1 - 2 FYLfb

FHgs 1 - 0 FJOfb

IAgs 2 - 2 VKRfb

IFGgs 2 - 4 AKUfb

VALgs 0 - 0 BRIfb

HKgs 1 - 2 SFCfb

NYCTgs 4 - 0 FCCfb

FCLgs 0 - 5 FCZLfb

FCSDgs 2 - 0 OLMDfb

DESgs 3 - 1 FCRVfb

KOLgs 0 - 0 INHfb

CFRCgs 0 - 0 CHTfb

CSMPgs 5 - 2 FCSB fb

VRDgs 0 - 0 MVFCfb

BHFCgs 1 - 2 UFCfb

BELgs 0 - 0 SSfb

DMgs 1 - 0 VITEfb

RBRgs 5 - 0 SLUTfb

HSPgs 2 - 0 VARfb

FKPgs 3 - 0 FCSLfb

FKJBgs 4 - 1 SFCOfb

FCVPgs 4 - 1 FCZBfb

1FKPgs 1 - 3 ACSPfb

DAEgs 2 - 2 UHYfb

SWSgs 0 - 1 JEOfb

PSTgs 5 - 3 GWAfb

BIPgs 0 - 2 GANfb

SEOgs 0 - 6 IUNfb

VVNgs 1 - 3 AFUKfb

MYgs 1 - 0 JUBfb

MTHgs 3 - 1 THGfb

TVgs 1 - 0 GVKfb

TSCgs 2 - 0 MACfb

FCRgs 0 - 1 JEFfb

RNFYgs 1 - 2 FOFCfb

SGSgs 2 - 0 HJİfb

SGLUgs 0 - 0 RF fb

SHENgs 0 - 1 JSSfb

GEVgs 1 - 0 DLPRfb

LPgs 0 - 0 PSfb

LW gs 0 - 0 WKSfb

ACSIgs 0 - 0 CUNfb

UEgs 2 - 1 UCHfb

NMZgs 0 - 2 CBCfb

SZDgs 2 - 3 BBSUfb

SCAgs 0 - 2 MHFCfb

HLGgs 1 - 0 SHEfb

KNSgs 3 - 2 XTLfb

HLSPgs 0 - 1 NANfb

ANGgs 1 - 2 DCIfb

GYEgs 3 - 1 CHAfb

SGDgs 1 - 1 SVWMfb

TAMgs 3 - 0 FCKfb

IFBgs 1 - 1 SOLfb

IFKBgs 0 - 0 GIFfb

IFKHgs 1 - 0 LULfb

NYKgs 1 - 2 FREfb

SYLgs 2 - 0 TEGfb

TBYgs 2 - 0 KARfb

KIHgs 1 - 3 SANfb

UBKgs 0 - 1 LİNfb

LUNgs 1 - 2 LBOIfb

OSKgs 4 - 0 ESKfb

SKOgs 4 - 3 LİNfb

ATIKgs 0 - 0 TIFfb

IFKVgs 2 - 0 TROfb

KVAgs 1 - 2 BRATfb

SKEgs 2 - 0 SENfb

FFKgs 0 - 0 TUILfb

PRSgs 1 - 0 ASDfb

ANAgs 1 - 0 ATAfb

CDGgs 2 - 1 MFCfb

UNAMgs 1 - 1 NECfb

CFMgs 0 - 2 UANLfb

ABgs 1 - 1 BPFCfb

EFCgs 1 - 0 JUNfb

DTOgs 1 - 0 AMDCfb

CHİgs 0 - 1 CUCfb

CCPgs 3 - 1 RİVfb

CLgs 3 - 0 CSSLfb

CSAgs 2 - 4 COfb

CSCgs 2 - 1 AFCfb

LSKgs 1 - 2 KMSKDfb

LSKgs 2 - 5 SERfb

HBKgs 0 - 3 VFFfb

FREgs 1 - 0 SIFfb

FCCgs 0 - 2 GCZfb

LKSLgs 4 - 1 SNSfb

MKPNgs 2 - 0 MZKSfb

MAFgs 2 - 1 SLBBfb

CAPgs 1 - 1 VIZfb

FCAgs 1 - 1 CAFVfb

FCPBgs 1 - 2 PENfb

VİLgs 0 - 0 UDOfb

GDCgs 1 - 0 CDCPfb

FCYKgs 0 - 1 KR(II)fb

SPM2gs 1 - 0 SKAfb

CHMgs 0 - 0 FCTMfb

IOMgs 1 - 0 FCFVfb

NNOgs 3 - 0 AKRfb

FKOgs 2 - 2 FCBKfb

FCDBgs 0 - 1 VGAfb

FCAVgs 3 - 1 TEKSfb

NEFgs 1 - 1 KSSfb

CHYgs 0 - 2 VELfb

DACgs 3 - 1 TRNfb

LUGgs 0 - 2 ALMfb

MLLgs 1 - 0 SABfb

PONgs 3 - 0 RAYfb

ROgs 0 - 2 ESPfb

CDTgs 1 - 2 MİRfb

LGNSgs 3 - 1 CARfb

X

Korona virüs Gloria Cup’ı vurdu

Antalya’da düzenlenen Gloria Cup Basketbol Turnuvası için takımlar genelinde yapılan Covid-19 testlerinde pozitif sonuçlar çıkmıştı. Bu durum üzerine turnuva katılımcısı ekipler bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yaptı. Bu toplantı sonucunda, Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko ve Türk Telekom aldığı ortak kararla turnuvadan çekildi.

Gloria Cup’ta mücadele eden Ukrayna ekibi Dnipro’da 5 oyuncunun korona virüs testi pozitif çıkmıştı. Galatasaray’da da bir oyuncunun sonucu pozitifti.

0 0 0 0 0 0
YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Sultanlar Ligi başlıyor

Yazarlar
Video
Galeri
Sabah Haberi'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

Sabah Haberi'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.